Condicions generals de contractació

www.majortomtshirts.com (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de Sugoi Comunicacio, S.L, d’ara endavant el propietari, amb CIF nº: B67379354 i domicili social a: Carrer Alí-bei, 92 1r 1a, C.P. 08013 – Barcelona (Barcelona).

L’accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació d’el nou text a la Web.Es responsabilitat de l’usuari conèixer les condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d’acord amb les mateixes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html de la pàgina web, etc.), la propietat intel·lectual li correspon al PROPIETARI, llevat pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport a què s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el títol VIII de el Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

El propietari és també l’únic amo de el disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials de el mateix.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

 • La navegació per la web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial de l’procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la web requereixen el previ registre.
 • Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

 • Qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe.
 • Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
 • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
 • La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
 • Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

ENLLAÇOS A LA WEB

 • Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb la web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.
 • Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb fins mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI

En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació del PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa ia no emprar-los per:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia de l’terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
 5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que preveu la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la web.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament admeses a la botiga online són:

 • Targeta de crèdit
 • Transferència bancària

MÈTODES D’ENVIAMENT

Els mètodes d’enviament disponibles a la botiga online són:

 • Servei urgent

TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini de lliurament per als enviaments realitzats per la seva botiga en línia són d’entre 5 i 7 dies.

DRET DE DESISTIMENT

En base al que disposa l’art. 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, s’exclou el dret de desistiment a causa de el següent motiu:

 • Béns o productes confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor o personalitzats.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l’contracte o servei contractat).

 • A l’atenció de (aquí haurà inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el número de telèfon, fax i correu electrònic):
 • Per la present li comunico / comuniquem () que desisteixo del meu / desistim del nostre () contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei ().
 • Comanda el / sol·licitat el dia ().
 • Nom i domicili de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
 • Data i signatura de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS

El període de devolució és de 30 dies des de la recepció del producte, per sol·licitar un canvi de producte o devolució, el client ha de contactar amb atenció a client. Dins dels primers 14 dies naturals, Major Tom correrà amb les despeses d’enviament, a partir dels 15 dies naturals naturals següents serà el client qui corri amb les despeses d’enviament.

En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l’anteriorment comprat, el client haurà d’abonar la diferència de la valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es retornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per utilitzar en la seva pròxima compra.

Per gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en www.majortomtshirts.com el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció a l’Client, a la següent adreça pedidos@majortomtshirts.com.

El client haurà d’indicar el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir. L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

CANCELACIONS

El client o usuari podrà cancel·lar la seva comanda, sempre que aquest no hagi sortit dels nostres magatzems. En aquest cas, s’haurà de posar en contacte amb el propietari a través de l’correu electrònic pedidos@majortomtshirts.com o dels canals d’Atenció a l’Client, comunicant les seves dades identificatives i número de referència de la comanda.

En cas de cancel·lacions es procedirà a la devolució dels imports abonats prèviament per l’usuari o client, a través del mateix mitjà emprat per a la transacció inicial.

SERVEI D’ATENCIÓ A EL CLIENT

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, i ha de contactar el més aviat possible amb atenció a través de la següent adreça de correu electrònic: pedidos@majortomtshirts.com.

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel.larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre-ho de volta i un cop confirmada la recepció del mateix, es retornarà l’import del producte menys les despeses de enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. A el fer ús d’aquesta pàgina web es consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada a el dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l’accés i utilització del Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

El propietari perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret.

RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Així mateix, en els termes que es recullen en l’article 14 de l’Reglament UE 524/2013, sobre resolució de litigis en matèria de consum, es proporciona un enllaç directe a la plataforma de resolució de litigis en línia: https: //ec.europa .eu / consumers / ODR / main / index.cfm

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir, derivat d’aquests termes o condicions, és aplicable la Llei Espanyola. La resolució dels conflictes judicials se sotmetrà a la competència dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari o client.